«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۲) – خسرو ثابت قدم

زمانی که [«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما] را می نوشتم، قصد نداشتم که بیش از این به چنین موضوعاتی بپردازم و قرار نبود که شماره دو و سه ائی در کار … ادامه خواندن «سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۲) – خسرو ثابت قدم