هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۸)

برای شناخت فعالیت و عمق کارهای هایدگر در ناسیونال سوسیالیسم باید جنبش فاشیستی و نازی دانشجویان آلمان را شناخت. بر پایهٔ این پسزمینه میتوان تغییرات در دانشگاه ها  و عواقب و مجادلات بعد از آن را فهمید.