هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۶)

برای تجزیه و تحلیل بهتر محتوای هستی و زمان می بایستی مفهوم و برداشت خاص هایدگر از بایش مورد توجه قرار داد  و حرکت از این نقطه تمام مراحل فلسفی و سیاسی او را در بر می گیرند، که هایدگر تا آن زمان نشان داده است. به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت، که اثر او هستی و زمان از عناصر ناسیونال سوسیالیستی برخوردار است، اما می توان باورهای قوی فلسفی هایدگر را کشف کرد، که به تعهد و فعالیت آتی او منجر شدند.