هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۴)

میان سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ در کنار نگارش پایان نامهٔ دکترا، هایدگر فعالیت مطبوعاتی نیز داشت. او در نشریهٔ دِرآکادمیکر (۱) مطالب خود را منتشر می ساخت، که مجموعاً شامل هشت مقاله می شوند: سه نقد فرهنگی اجمالی و پنج نقد فرهنگی اختصاصی