خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی بخش دوم: مبانی نظری قانون و کیفر

دراین بخش، نخست نظری می اندازیم به نخستین اجتماعات بشری. به این پرسش می پردازیم که نخستین قوانین تاریخ بشر کدامند؟ آیا در جوامع بدوی نیز شاهد تعریف نوعی از قانون هستیم یا خیر؟ تحول مفهوم قانون در سیر تکامل اجتماعات چگونه بوده است؟ نظرات نخستین فلاسفه دراین باره چیست؟ و سرانجام خواهیم دید چگونه فلاسفه عصر روشنگری نخستین قدم ها را به سوی نظامندی این مقوله و جای دادنش در دل قراردادهای اجتماعی برای اجرای مجازات خواهند برداشت.