هایدگر فیلسوف هستی ستیز(۱)

نام هایدگر در ایران نامی آشنا، پرهیاهو و در نهایت پر ابهام است: نامی آشنا به این دلیل که بر سر زبانهاست، پرهیاهو، از آنجا که شارحین او در ایران بیشتر مُبلغ بوده اند تا درگیر فلسفه و در نهایت پر ابهام، از آنجا که احاطه به زبان آلمانی و زبان فلسفی هایدگر در ایران رواجی نداشته و در عین حال ترجمه های آثار او معدودند و بعضاً اصل ابهام به زندگی خود هایدگر نیز باز می گردد.