سعيد سيل آبادي
،،،،، اگر چه سيد محمد خاتمي قبلن نيز بطور غيرمستقيم خواستار پايان حصر رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسي شده بود اما يك سال پيش گفته بود حرف زدن از حصر، اوضاع را بدتر مي كند. حال چه پيش آمده كه با گذشت حدود سه سال و نيم از حصرِ ميرحسين و رهنورد و كروبي، خاتمي آشكارا خواستار پايانِ حصر شده است؟ طي سال هايي كه ميرحسين و رهنورد و كروبي در حصر بسر مي برند، دستگاه تبليغاتي حاكميت تلاش زيادي كرد كه هرگونه جانبداري از آنها را به تابوي نظام تبديل كند و بارها از تريبون هاي مختلف ، موضع قاطعانه ي حاكميت را در اين مورد اعلام كرد و بدون آنكه ميرحسين و رهنورد و كروبي را محاكمه كند مورد اتهامات سنگيني قرار داد. خاتمي و هاشمي ” از سوي دستگاهِ تبليغاتي نظام مورد بي مهري قرار گرفتند و به همه ي كساني كه به نوعي مخالف حصر رهبران جنبش سبز بودند برچسب” جريان فتنه ” زده شد. در واقع حاكميت موفق شد طي بيش از سه سال و نيم ، هم رهبران جنبش سبز و هم بخشِ عمده اي از جامعه را درون خانه هاي شان محصور كند و همه را مجبور به سكوت نمايد.اما اين تابو، براي نخستين بار، بطور رسمي توسط علي مطهري نماينده ي اصول گراي مجلس شكسته شد. علي مطهري در ديدار نمايندگان مجلس با رهبر، آشكارا تابوي حصر رهبران جنبش سبز را هدف قرار داد و بطور علني در اين مورد با رهبر سخن گفت. اين موضوع اگرچه در ابتدا در محافل و مجالس و تا حدودي هم در رسانه ها بازتاب يافت اما به دلايل مختلفي، هيچ كس جز علي مطهري دنبالش را نگرفت و سرانجام اين نماينده ي اصول گراي مجلس در ١٥ مهر طي نامه اي به رئيس جمهور هشدار داد كه موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز را به عنوان وظيفه ي قانوني در دستور كار قرار دهد. يك روز پس از انتشار نامه، نوبخت سخنگوي دولت گفت كه ” دولت نسبت به اين موضوع بي تفاوت نيست اما در پاره اي از موارد ضروري نمي داند كه اقداماتش را رسانه اي كند”. اين پاسخ ، براي مردمي كه منتظر بودند رئيس جمهور ، مطابق وعده هاي انتخاباتي اش، در همان يك سال نخست رياست جمهوري مشكل حصر را حل نمايد،اگرچه رضايت بخش نبود اما روزنه ي اميدي را در دل ها باز كرد بطوريكه نامه ي آيت الله صانعي به علي مطهري و تاييد سخنان وي در رابطه با آزادي رهبران جنبش سبز و اعلام مواضع رسمي و آشكار خاتمي به پايان دادن حصر را مي توان نتيجه ي همين گشايشِ روزنه ي اميد دانست. هر چند، آنگونه كه برخي از كنشگران سياسي معتقدند اين اعلام مواضع در رابطه با آزادي رهبران جنبش سبز و زندانيان سياس ممكن است به انتخاباتِ پيش رويِ مجلس مرتبط بوده و جنبه ي تبليغاتي داشته باشد اما با قرار دادن آنها در كنارِ نگراني هايي كه مسوولان نظام از بحران منطقه و گسترش افراطي گرايي اسلامي در خاورميانه ابراز مي كنند مي توان اين نتيجه را گرفت كه تنها راه حل باقيمانده براي حفظِ حاكميت ملي و عبور از بحران هاي منطقه اي و فشارهاي خارجي، وحدت ملي و آشتي ملي است.علي اكبر ولايتي مشاور رهبر در امور بين الملل ٢١ مهر در كفتكويي با خبركزاري ايرنا گفت” خطري جدي براي خاورميانه ايجاد شده است”. به اعتقاد بسياري از تحليل گران سياسي ،طرح غرب و ناتو براي سزارين كردن خاورميانه ي جديد از طريق ستيزه جويان ” دولت اسلامي( داعش) دنبال مي شود و اين پديده، حاكميت ملي كشورهاي منطقه از جمله ايران را به شدت تهديد مي كند.فروپاشي عراق و سوريه و بدنبال آن قوميت گرايي و ترغيب به تجزيه طلبي از سوي گروه هاي نژادي و ديني از نتايجِ كليد خوردن طرح خاورميانه ي جديد است و آنطور كه پيش بيني مي كنند در آينده ي نه چندان دور بسياري از كشورهاي منطقه ناپديد خواهند شد و مرزبندي هاي جديدي بر اساسِ تعلقات قومي و ديني، جغرافيا ي خاورميانه ي جديد را در بر خواهند كرفت و بدنبال آن، خاورميانه متحمل درگيريهاي فزاينده و مداوم خواهد شد. متاسفانه كشور ما، در مركز اين تحولاتِ استعماري قرار دارد و اگر علاج واقعه پيش از وقوع نكنيم بدون شك كشور ما نيز درگير جنگ هاي داخلي و تجزيه طلبي خواهد شد كه بهاي گزاف آن بر هيچكس پوشيده نيست. از اين رو خاتمي با هوشياري از شرايط كشور و در نظر داشتن وضعيت پيشِ روي ِ منطقه، بارها همگان را به وحدت ملي فرا خواند و اين بار نيز ضمن آنكه خواستار پايان حصر رهبران جنبش اصلاح طلبي شد همچنين نسبت به عواقبِ تندروي ها و افراطي گري هاي داخلي و خارجي هشدار داد. تنها با همدلي و گذشت و كنار گذاشتن روش هاي كينه توزانه است كه مي توانيم بر سر منافع و حاكميت ملي اجماع كنيم و از خطرات افراطي گري هاي داخلي و خارجي در أمان باشيم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)