چرا حسن روحاني دروغ گفت؟
سعيد سيل آبادي
آيا همانطور كه او به كريستين امانپور خبرنگار سي ان ان پاسخ داد كسي بخاطر فعاليت روزنامه نگاري و رسانه اي در ايران، زنداني نمي شود؟ بدون شك شخص رئيس جمهور بهتر از همه ي ما مي داند كه دروغ گفته است . بنابراين هر گونه تلاشي براي راستي أزمايي سخنان او در رابطه با وضعيت روزنامه نگاران و همچنين نقض حقوق بشر يا متهم كردن رئيس جمهور به انكارِ روزنامه نگاران زنداني، نه تنها بي فايده است بلكه ما را از توجه به اين پرسش اساسي دور مي كند كه “چرا” رئيس جمهور به خبرنگار سي ان ان دروغ گفته است؟ آيا ملاحظات خاص و با اهميتي او را ملزم به بيان چنين دروغ بزرگ و آشكاري كرده است؟ از آنجاييكه قانون اساسي قائل به تفكيك قواي سه گانه ي مقننه، قضاييه و مجريه مي باشد، مسووليتِ عملكرد ناعادلانه و جانبدارانه ي قوه ي قضاييه بر عهده ي رئيس جمهور نيست و هرچند كه مطابق قانون اساسي، رئيس جمهوري مكلف به پاسداري از حقوق شهروندي است و در سخنراني پيش از انتخاب به اين مسووليت نيز بر اولويت دولت در تدوين ” منشور حقوق شهروندي” تاكيد كرده بود اما بايد توجه داشت كه او بارها بر شعار” اعتدال گرايي” تاكيد كرد و دولت خود را از همان آغاز كمپين انتخاباتي، دولت “تدبير و اميد” ناميد.اعتدال در گفتار و منش و روش ، و تدبير در مواجهه با مشكلات قانوني و فراقانوني براي گذار از بحران هاي داخلي و خارجي و همچنين بهبود بخشيدن وضعيت نابسامان معيشتي مردم از جمله موضوعاتي هستند كه او بطور مستقيم و غير مستقيم، مكررن به آنها اشاره كرده است. و با همين رويكرد، دولت روحاني جهت نيل به اهدافِ مذكور از يك سو مذاكرات بين المللي بر سر مناقشه هسته اي و گفتگوي بي واسطه با مقامات ارشد پنج بعلاوه ي يك و جستجوي راهكارهاي اجرايي براي تحريم ها را تا امروز با جديدت و تدبير دنبال كرده است و خوشبختانه بسياري از خطوط قرمز دولت هاي گذشته را در نورديده است و از سوي ديگر، براي جلوگيري از گسترش تنش در ميان جامعه و بدنه ي دولت و همچنين خنثي سازي موانع فراقانوني داخلي، بدون شك ملاحظاتي را متحمل شده و مصلحت انديشي هايي را نيز از سر گذرانده است تا در مسير تحقق شعارهاي دولت، كمترين هزينه و اتلاف وقت و بيشترين كارآيي را بدست آورد هر چند در بر آوردن همه ي شعارهاي وعده داده شده كاستي هايي نيز داشته است. روحاني در مراسم معارفه ي وزير كشور با صراحت بيان كرد كه”منبع جوشان اميد، تدبير و اعتدال، حسن روحاني نيست بلكه منبع جوشان آن ملت است،،،،،،،حسن روحاني معجزه اي ندارد و اتصال ويژه اي با آسمان و پشت پرده هم ندارد. معجزه را حُسن تدبير، وحدت ملي،،،،،،،ايجاد مي كند.” تاكيد بر ” وحدت ملي” و اجتناب از قهرورزي و جهت گيري به سوي رويكردهايي كه منجر به آشتي ملي شود به دفعات از سوي هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي نيز بيان شده است. دست كم خاتمي در دوران هشت ساله ي رياست جمهوري خود كه هر نه روز با يك بحران مواجه بود به درستي دريافته است كه تندروي هاي هيجاني و افراط گري هاي عناصر اصلاح طلب و اپوزيسيون داخل و خارج بيش تر از هر عامل ديگري در ناكامي اصلاحات ساختاري و تداوم تغييرات پيشرونده و دموكراتيك كشور نقش داشته و همين حركت هاي غيرحرفه اي سياسي و افاده هاي روشنفكرمآبانه ي ماليخوليايي موجبات تحريك و جبهه گيري و افزايش حساسيت قشر سنتي و محافظه كار نظام و جامعه را فراهم كرده است.و ديديم كه سرانجام چگونه كارنامه ي هشت سال زحمت و تلاش به دست زنگي مست برچيده شد. بدون شك حمايت همه جانبه از دولت اميد و تدبير در كنار نقد دلسوزانه و همه جانبه نگر از عملكرد دولت و دستگاه ها راه گشاي نيل به تثبيت دموكراسي در ايران است و در اين راستا ، آشتي ملي نه تنها براي گذار از بحران هاي داخلي و تهديدات منطقه اي و ثبات و امنيت در كشور لازم و ضروري و منطقي به نظر مي رسد بلكه همچنين تجربيات صد ساله ي اخير كشور نشان مي دهد كه بزرگترين خطاي راهبردي بخش عمده اي از اپوزيسيون داخل و خارج و بسياري از نخبگان و روشنفگران ايراني اين بوده كه براي “آشتي ملي ” اهتمام و اراده ي لازم را نداشته اند. نابساماني و هرج و مرج و سردرگمي و تك روي و تفريط و افراط گرايي و پريشان گويي مخالفان و منتقدان نظام و فقدان احزاب حرفه اي طي دهه هاي اخير، بسياري از دلسوزان و علاقمندان به منافع ملي و كشور را نسبت به بهبودي اوضاع دلسرد و خانه نشين كرده و راه را براي حضور همه جانبه ي قشريون و بله قربان گويان و چاكران در عرصه هاي تصميم گيري و اجرايي كشور فراهم كرده است. بدون شك هزينه اي را كه اين بي تدبيري و كور رنگي سياسي بر مردم ايران تحميل نموده بر هيچ خردمندي پوشيده نيست. بايد توجه داشت كه گذار به دموكراسي هزينه بر و زمان بر است و تعجيل و افراط گرايي در اين راه، مانع درك دقيق ما از اوضاع و شرايط جامعه شده و ممكن است بخش عمده اي از جامعه از غافله ي دموكراسي خواهي عقب بمانند. بعلاوه توسعه ي پايدار كشور در صورتي محقق خواهد شد كه علاوه بر فراهم شدن بسترها و زيرساخت هاي توسعه، همه جانبه و همگاني و حداكثري باشد!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)