عبور ممنوع!!
عاشقي، پيشه ام نيست،
كارم نيست،
عاشقي، جُرم من است!!
جُرمِ گذشتن،
از مرزها و اندازه ها،
از خطرها،
و راه هايي كه هرگز آدمي را بسويِ خود نخوانده اند!!.
گذشتن از راه هاي ناهموار
از ناهمگوني ها
از آدم ها
جُرم است.
مرزها، ما را به ماندن وا مي دارند
به اندازه كردنِ اندازه هامان
فرمان مي دهند.
رفتن
خطر كردن است
و عاشقي
جُرم!!
سعيد سيل آبادي
مرداد نودوسه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)