یازدهم خرداد ماه یکهزارو سیصدو نود وسه،لکه ننگی دیگر شد در کارنامه حاکمیت جمهوری اسلامی سحرگاه امروز علیرغم تلاشها متاسفانه زنده یاد غلامرضا خسروی سوادجانی اعدام شد و همه ما داغدار گردیدیم آری بی گناهی را سر چوبه دار بردند که حتی اگر وفق مقررات قانونی جمهوری اسلامی جرمی مرتکب شده بود مجازاتش اعدام نبود.
پرونده این زنده یاد از مصادیق بارز عدم استقلال دستگاه قضایی ایران و نفوذ دستگاههای امنیتی روی قضات می باشد چرا که کل روند دادرسی پرونده ایشان در خصوص اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای وی بر خلاف اصول آیین دادرسی کیفری بود قواعد فراغ از دادرسی، دراء، و اعتبار امر قضاوت شده موانع قانونی رسیدگی به پرونده این مظلوم بود حتی اگر مرجع صادر کننده رای یا مرجع ثالثی مجازات تعیینی در دادنامه را صحیح تشخیص نمی داد، اجازه رسیدگی مجدد نداشت و یا اگر شک در عنوان اتهام انتسابی و مجازات نامبرده داشت باز هم اجازه رسیدگی مجدد را نداشت چون جایی که شک جاری است برائت جاری می گردد نه محکومیت ولی این بار نیز اثبات گردید که در ایران تنها چیزی که ارزش ندارد قانون مکتوب است و رویه محاکم تاثیر پذیری از دستگاههای امنیتی است و عدم استقلال قضات،رسیدگی وصدور احکام سلیقه ای برای پرونده های قضایی بیداد میکند.

محمد علی خلیلی
01/06/2014

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)