هم اکنون و بلافاصله تمام فایل های جنسی پاک و حذف کنید، محکومیت هرگونه تهیه و نگه و انتشار فایل های جنسی به هر دلیل و بهانه ای، بویژه هر کسی که به خدا و دین و معنویت و یا شرافت، انسانیت و آزادی و دموکراسی و یا حداقل بدیهیات اولیه حقوق بشری اعتقاد دارد

هم اکنون و بلافاصله تمام فایل های جنسی پاک و حذف کنید، محکومیت هرگونه تهیه و نگه داری و انتشار فایل های جنسی به هر دلیل و بهانه ای، بویژه هر کسی که به خدا … ادامه خواندن هم اکنون و بلافاصله تمام فایل های جنسی پاک و حذف کنید، محکومیت هرگونه تهیه و نگه و انتشار فایل های جنسی به هر دلیل و بهانه ای، بویژه هر کسی که به خدا و دین و معنویت و یا شرافت، انسانیت و آزادی و دموکراسی و یا حداقل بدیهیات اولیه حقوق بشری اعتقاد دارد