نقش متحد کننده پرچم (درفش کاویانی و سه رنگ شیرو خورشید نشان) در انقلاب مردمی برای گذار (و یا براندازی) از نظام دیکتاتوری ج.ا

نقش متحد کننده پرچم (دروش کاویانی و سه رنگ شیرو خورشید نشان) در انقلاب مردمی برای گذار (و یا براندازی) از نظام دیکتاتوری ج.ا /// در این با به کسانی باعث و بانی چندین دهه … ادامه خواندن نقش متحد کننده پرچم (درفش کاویانی و سه رنگ شیرو خورشید نشان) در انقلاب مردمی برای گذار (و یا براندازی) از نظام دیکتاتوری ج.ا