آیا اکثریت مردم ایران (بویژه معمولی ها) بخت خروج سریع از آچمز دارند؟، ترجیح برجام بزرگ به برجام و برجامک و برخی اشارات و نکات…

آیا اکثریت مردم ایران (بویژه معمولی ها) بخت خروج سریع از آچمز دارند، ترجیح برجام بزرگ به برجام و برجامک و برخی اشارات و نکات… امثالهم در برiه هایی از سر استیصال و نا امیدی … ادامه خواندن آیا اکثریت مردم ایران (بویژه معمولی ها) بخت خروج سریع از آچمز دارند؟، ترجیح برجام بزرگ به برجام و برجامک و برخی اشارات و نکات…