خلاصه آن زن با هر کسی خوابید به غیر از تو!، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…

از تو حق زندگی کردن معمولی را گرفتن (هزار و یک بهانه آوردن) از اینکه مثل بقیه شان نمی خواهی دزدی کنی، نمی خواهی تجاوز کنی، نمی خواهی به همسر کسی سوءقصد داشته باشی، نمی … ادامه خواندن خلاصه آن زن با هر کسی خوابید به غیر از تو!، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…