گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

اینجا تعدادی خلاصه ای از مهم تری مطالب ابرمنتقدهای شناس و ناشناس گردآوری و ارائه خواهد شد آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند! درباره فرمانروایی … ادامه خواندن گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…