همنشین بهار: کنوانسیون چهارم ژنو Fourth Geneva Convention

کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم، مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می‌شود. پُراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو است که با تصویب آن، چهارچوب کلی جدیدی … ادامه خواندن همنشین بهار: کنوانسیون چهارم ژنو Fourth Geneva Convention