پاسخ صفحه من هم ایران به بیانیه ای با عنوان «نگاهی به دوسال جریان روایتگری»

پاسخ صفحه #من_هم ایران به بیانیه ای با عنوان «نگاهی به دوسال جریان روایتگری» در روزی که علاوه بر فعالیت‌های همیشگی می‌تو ما درگیر فشارهای متهمین به آزارهای سریالی و همچنین فشارهای امنیتی هستیم، بیانیه‌ی … ادامه خواندن پاسخ صفحه من هم ایران به بیانیه ای با عنوان «نگاهی به دوسال جریان روایتگری»