افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش ششم)

در فرایند جنگهای داخلی افغانستان، گروه ۳۰ نفره‌ای به نام طالبان در منطقه‌ قندهار ظهور کرده و در مدت کوتاهی، به نیروی چند هزار نفری تبدیل شد و تا اواخر سال ۱۹۹۶م، جنگجویان آن به حدود ۳۵ هزار نفر رسید.