هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۶)

در درس های هایدگر تحت عنوان “درآمدی بر متافیزیک” مسألۀ عمده تاریخ است و تأمل بر سر نقش فلسفه و یا با نگاه هایدگر متافیزیک در تاریخی که بوقوع پیوسته.