هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۵)

هایدگر دلائل شکست خود در انقلاب فرهنگی را در ضعف و عدم همکاری رهبری سیاسی می دید و معتقد بود که رهبریت به حقیقت و عظمت درونی ناسیونال سوسیالیسم پی نبرده است