هایدگر فیلسوف هستی‌ ستیز (۱۰)

از سه جنبه باید پراکسیس سیاسی هایدگر را وارسی کرد: (ا) نقش دانشجویان به عنوان پیشگامان ناسیونال سوسیالیسم (ب) سازماندهی جدید دانشگاه ها (ج) ارتباط دانشگاه ها با قوم آلمانی و حکومت جدید.