هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۹)

روز ۲۷ ماه مه ۱۹۳۳ مراسم جشن انتصاب مارتین هایدگر به ریاست دانشگاه فرایبورگ با سخنرانی خود او تحت عنوان “ابراز وجود دانشگاه آلمانی” صورت پذیرفت.