هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۷)

هایدگر در ۲۶ فوریه ۱۹۲۸ به اطلاع وزارت علوم و هنر پروس در برلین رسانید، که وزارت علوم در ایالت بادن از او برای تدریس در دانشگاه فرایبورگ و اخذ کرسی جانشینی هوسرل دعوت کرده است.