هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۳)

اولین اثر نوشتاری هایدگر مطلبی بود در خصوص آبراهام آ سانتاکلارا، که الگوی او میتوان به حساب آورد و نوشتهٔ هایدگر به جهت شناسائی ریشه های فکری او اهمیت دارد.