از ساحت فلسفه به دنیای ادبیات

گفت‌وگو درباره فلسفۀ صناعی، فلسفۀ ادبیات، ادبیات فلسفی جهان، و رابطۀ فلسفه و ادبیات در جامعۀ ما − مصاحبۀ بهاره بوذری، از وبسایت چیستی‌ها، با دکتر موسی اکرمی