دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۵)

یاد آوری این نکته ضروری ست که باریک بینی های جمال پرستان تنها از این نظر با آموزه های عشق افلاطونی همخوانی دارد، که مسیر کلی تبدیل عشق جسمانی به عشق الهی را نشان می دهد.وگر نه اندیشۀ  صوفیه در معنای باطنی ِ می و خرابات و ساقی و امثال آن،حاصل تاویلاتی ست که خاص خود آنها می باشد و ارتباطی چندان با نظرات افلاطون ندارد .