حقوق بشر ابزاری برای خودنمایی

 بر خلاف بعضی از سیاستمداران خودنمای بلژیکی از جمله ژان ماری د دکر، بارت د ویفر، تئوفرنکن و بعضی از سیاستمداران نژادپرست فلامس بلانگ، خانم دریا صفایی موفق شد که در بحران کرونا توجه خاص … ادامه خواندن حقوق بشر ابزاری برای خودنمایی