روند فروپاشی در ایران: چشم انداز و راه برون رفت

حکومت ها به راحتی فرو نمی پاشند ولی وقتی روند فروپاشی آنها آغاز می شود شانس بسیار اندکی برای نجات خود دارند. این روند توام با سه عنصر است: ۱) سوء مدیریت ۲)محو مشروعیت اجتماعی … ادامه خواندن روند فروپاشی در ایران: چشم انداز و راه برون رفت