محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش سوم)

با توجه به اینکه در عصر حاضر، اغلب والدین برای تامین مخارج زندگی یا دستیابی به آرزوها و اهداف بیشتر، مدام سرگرم کار هستند، نمی‌توانند زمان کافی را به فرزندان خود اختصاص دهند. در چنین … ادامه خواندن محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش سوم)