محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش دوم)

قلدری، قلدری اینترنتی در صورتی که فرد یا گروهی به دنبال آسیب‌زدن، ترساندن یا مجبور کردن فردی که به نظر آسیب‌پذیر است، اقدام کنند، قلدری انجام گرفته است.  قلدری ممکن است در هر سنی و … ادامه خواندن محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش دوم)