دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۶)

عشق افلاطونی (۶) نمونه هایی از آن  در شعر کهن پارسی  (بخش نخست) سنایی در ادبیات نوشتاری، شعر عارفانۀ فارسی با ابوالمجدمجدودبن آدم سنایی غزنوی (۴۷۳ــ۵۴۵ هجری ) آغاز می شود. وی که دردوران جوانی … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۶)