شاهزاده و اژدهای سه‌سر – کتابی از مسعود میرراشد

نویسنده این کتاب در برلین در رشته‌های علوم سیاسی و سپس فلسفه تحصیل خود را به پایان رساند و نزدیک به سه دهه در باره‌ی این موضوع‌ها به کار پژوهشی مشغول است. کتاب پیش رو که سال‌ها پیش نوشته شده کوششی‌ست برای نشان دادن بنیان‌های فکری بحران زیست بوم.