نقد: سوژه زدایی
قاسم قاسمی اصل
این نوشتار ترجمه مقاله ای است از دیوید کوزنزهوی

درنظر گرفتن نقاط بس گانه ی مقاومت و همچنین خطر همیشه حاضر مقاومت گزینشی، چه چیزی این امکان را برای فوکو فراهم می آورد که مابین خوب و بد و مقاومت معتبر و نامعتبر تمایز بگذارد؟ به منظور بررسی این پرسش اساسی بایست از تحلیل فوکو درباره ی شکل گیری سوژه (سوژه منقاد سازی) assujettissement شروع کرد و بدین صورت نحوه ی کارکرد نقد را به واسطه ی آن ملاحظه کرد. یکی از ترجمه های معمول لغت assujettissement را میتوان به سادگی الزام(constraint) قرار داد. این نکته حساسیت موشکافانه ی فوکو در مورد sujet را در وسط کلمه ی مذکور می رساند، که به آن یک بار معنایی و فنی مازاد منتقل می کند که میتوان آن را انقیاد subjection) و استیلا ( subjugation) ) و سوژه منقاد سازی معنا کرد. از نظر فوکو همواره در فهم ما از خود انواعی از روش های سوژه سازی دخیل هستند، بعنوان مثال در مصاحبه ی ” در باب تبارشناسی اخلاق” وی “روش های سوژه سازی” را به مثابه “اسلوب هایی که در آن افراد به منظور بازشناسی الزامات اخلاقی شان به آن دعوت شده یا بدان سو برانگیخته می شوند” تعریف می کند. نمونه هایی از این دست را میتوان در وجود زیبا (برای یونانیان)، فرامین الهی ( برای مسیحیان)، یا قواعد منطقی و جهانشمول ( برای رواقیون یا کانتی ها) مشاهده کرد.
دولتمندی (Governmentalization) چیزیست که مردم را بوسیله ی تعریف “جواب های مشروع به سوال هایی از قبیل: چه چیزی در فرد اهمیت دارد؟چه چیزی رابطه ی درست با جنسیت افراد را اهمیت می بخشد؟ یا اینکه شهروندان چه حقوقی دارند؟ تحت انقیاد در می آورد یا تبدیل به سوژه می کند. از اینرو، فوکو تحلیل تبارشناسانه اش از فرآیند شکل گیری سوژه را از سوال “چگونه سوژه های خنثی به خودشان اجازه میدهند تحت سلطه قرار بگیرند”، آغاز نمی کند. دو دلیل برای این امر وجود دارد. اول اینکه خنثی بودن یک اسطوره است. فوکو تاکید می کند که چیزی بنام سوژه ی خنثی وجود ندارد. هرکس بصورت قهری هماورد کسی دیگر است. و دوم اینکه وی معتقد است که سوژه بصورت پیشینی، مستقل از روابط سلطه وجود ندارد، بلکه در واقع توسط/در این روابط به وجود می آید. فوکو می گوید که موضوع کارش ” پیدایش حاکمیت نیست، بلکه نحوه ی ساخت پیدا کردن سوژه ها است. “بطور خلاصه فرضیه ی دست اندرکار رویکرد تبارشناسانه ی فوکو این نیست که سوژه سلطه را تولید می کند بلکه این است که سلطه مولد سوژه هاست”.
با در نظر گرفتن این توصیفات از سوژه منقادسازی یا assujettissement نقد به مثابه استیلازدایی یا سوژه زدایی deassujettissement از سوژه خواهد بود. این بدان معناست که کارکرد نقد در معرفی آلترناتیو از اینکه چه کسی هستی؟ یا چکار باید بکنی؟ نیست، بلکه بوسیله ی انحلال معنای” که هستم” و” کار مناسب برای انجام دادن چیست” تعین پیدا می کند.
با درنظر گرفتن این توصیف از نقد به مثابه سوژه زدایی از سوبژکتیویته ای که ابتدا به ساکن درون مناسبات سلطه ساخت میابد، بنابراین سوال اینجاست که فوکو چگونه با مسئله ی هنجارمندی روبه رو میشود؟ به منظور فهمی صحیح از فوکو بایست به یاد داشته باشیم تحلیل نیچه ای از بدن در این قضیه سهیم است نه خوانشی دکارتی از آگاهی یا دیدگاهی کانتی درباره ی “خود”. فوکو در مصاحبه ای با دی.ترومبادوری (۱۹۷۸) این نکته را روشن میسازد که رویکرد نیچه ای، و نه پدیدارشناسی، مدلی برای لحظه ی سوژه زدایی است. پدیدارشناسی در تلاش است تجربه ی هرروزه را به منظور بازکشف کردن ” معنایی که در آن” من هستم” در یک وجه استعلایی مسئول است، اعاده کند و آن تجربه ی خاص را به معنای موردنظرش گره بزند”.در مقابل، برای نیچه ( و همچنین باتای و بلانشو) ” کارکرد تجربه، کندن سوژه از خودش، و گوشزد کردن فاصله ی سوژه از خود به مثابه قسمی ویرانی و انحلال است.”
در مصاحبه ی می ۱۹۷۸ با عنوان “پرسش های روش” فوکو سوژه زدایی را با نقد مرتبط می داند اما نه نقدی که به افراد بگوید چه کاری انجام بدهند. وی تاکید می کند که کسی نباید در کتابهایش انتظار توصیه و یا دستورالعملهایی را داشته باشد که “چکار باید کرد” را به آنان بگوید. بلکه بالعکس پروژه ی انتقادی وی تصریح کننده ی این نکته است که” آن ها دیگر نمی دانند چکار باید انجام دهند، بنابراین، اعمال، ژست ها و گفتمان هایی که بدیهی بنظر می رسیدند، پروبلماتیک،بغرنج و پرمخاطره می شوند.” وی تاکید می کند که این اثر تعمدی است و [از اینرو] نقد را اینگونه تعریف می کند:”نقد نباید مقدمه ی استدلالی باشد که نتیجه می گیرد که، اگر قضیه به این شکل باشد باید به آن صورت عمل کرد. [نقد] باید ابزاری برای آنانی باشد که می جنگند، کسانی که مقاومت می کنند و آنچه که هست را رد می کنند. استفاده ی نقد باید در فرآیند تضاد و تقابل باشد. این مصاحبه همچنین نشان می دهد که از دیدگاه فوکو مقاومت بصورت واضحی موثرتر خواهد بود، زیرا نقد به اصلاح گران جهت های واضحی را اعطا نمی کند، بلکه در عوض حد-تجربه را پیش روی آنان می نهد که عمیق ترین یقین ها و همچنین معنای که هستم را برایشان از هم می گسلد.
فوکو حالتی را که در عبارات پیشین مورد بحث قرار داد، توسط اصطلاح فرانسوی se déprendre de soi-même بیان می کند که پل رابینیو آن را بطور آموزنده ای مورد بحث قرار می دهد. این اصطلاح می تواند به معنای “آزادسازی خود از خود”باشد، اما به دلیل اینکه این تفسیر از پرسش درباب اراده گرایی می گریزد، بهتر است به “فاصله گیری خود از خود” یا “گسستن خود از خود” یا بنا به پیشنهاد من” انحلال خود” ترجمه شود. این اصطلاح به مفهوم فوکویی égarement و یا “از خود منحرف شدن/گریختن” مرتبط بوده ولی از آن کاراتر است. وی این اصطلاح را در متن “کاربرد لذت” استفاده کرده است:”با این همه، شورمندی برای دانش چه ارزشی خواهد داشت، اگر تنها به اندکی دانایی منجر شود که داننده ی آن بواسطه ی این دانایی از خودش بگریزد”
این اصطلاحات به ایده ی حدِ-تجربه گره میخورند. تلاش سترگ کانت تعریف کردن حدود چیزهایی بود که میتوان شناخت، حدودی که به عقیده ی کانت نمی توان از آن ها گذر کرد. هگل این پروژه را به چالش کشید و این سوال را مطرح کرد که، اگر حدودی بر دانش وجود دارند، به چه نحوی می توان آن را فهمید؟ دانش فلسفی که حدودی بر دانش متصور است ما را قادر میسازد که مابین دانش تجربی موجه و کاربردهای ناموجه و مجرد عقل فارغ از تجربه، تمایز بگذاریم. اما بهرروی دانش فلسفی به خودی خود آن دانش تجربی که با آن حدگذاری ها موجه میشود،نیست. بنظر هگل این ادعای کانتی که” هم میدانیم حدودی وجود دارند و هم میدانیم که آن حدود چه هستند”، مستلزم فراروی از این حدود است. اما در حالی که هگل استنباط میکند که چیزی وجود ندارد که فهمیده نشود و از این حیث بر امکان “دانش مطلق” تاکید می کند، نیچه بر خصلت چشم اندازگرایانه ی دانش انگشت می گذارد. “دانش مطلق” برای نیچه نوعی ترکیب متضاد (oxymoron ) است، زیرا این مفهوم (برای نیچه) بر “چشمی خدای گونه” و یا “منظرگاهی از ناکجا” دلالت دارد. حد-تجربه برای نیچه آنگونه نیست که کانت تعریف می کرد و وی را قادر میساخت که خود را بشناسد و با آرامش در جهان وجود یابد. در عوض حد-تجربه آنجایی برای نیچه محقق می شود که حدود ما فروبپاشد، آنگونه که فهم ما از خودمان و جهان متلاشی شود و ما ملزم به طرح پرسش از مستحکم ترین عقاید و کردارهایمان شویم.
این تفسیر نیچه ای از حدود را میتوان در متن زیر از سخنرانی فوکو تحت عنوان “روشنگری چیست؟” بازیابیم. “هستی شناسی انتقادی خودمان نباید چنان تئوری، آموزه و حتی پیکر ماندگار دانش که انباشت میابد، در نظر گرفته شود. بلکه باید به مثابه نوعی رویکرد، اتوس، و نوعی زندگانی فلسفی که در آن نقد آن چه که هستیم درآن واحد حضور داشته باشند و در عین حال تحلیل تاریخی حدودی که بر ما تحمیل شده است و بازیابی امکان های فراروی از آن ها [de leur franchissement possible]. فراهم شود. ” فراروی” و”عبور” معادل کاملا درستی برای franchissement نیستند، زیرا این مفاهیم فضایی طرف های دیگری را نیز پیش فرض می گیرند، در حالی که دیدگاه کانت در مورد حدود تاکید می کند که طرف دیگر وجود ندارد. برای فوکو نیروی نقد از انجایی برمیخیزد که مواجه شدن با حدود کسی پیش زمینه های فکری اش را مبتنی بر اینکه راه دیگری برای تجربه ی پدیده ی مورد بحث وجود ندارد، منحل می کند. انحلال این پیش زمینه های فکری امکان های دیگری را می گشاید و معنای “چه باید کرد” را صورتبندی مجدد میکند. از این حیث نقد شرط حیاتی آزادیست.
از این متون مختلف به این نتیجه می رسم که فوکو بصورت منسجم و قانع کننده ای از نقد به مثابه سوژه زدایی و انحلال سوژه بحث می کند. درباب پرسش هنجارین چه هنگام و چگونه دربرابر سلطه بایست مقاومت کرد، پاسخ فوکو این خواهد بود که نباید از فلسفه انتظار فراهم کردن اصولی پیشینی برای فیصله دادن به چنین سوالاتی را داشته باشیم. تاریخ های تبارشناسانه ای که روابط قدرت را بررسی می کنند در نشان دادن اینکه زمینه ای خاص چه چیزی را ایجاب می کند، موثرتر خواهند بود. آنچه که فوکو به مثابه نظریه پرداز انتقادی ( بر خلاف کارهایی که وی در آن یک مورخ انتقادیست) میتواند به ما بگوید این است که از آنجایی که قدرت همواره با درجاتی از مقاومت روبه روست، سلطه ناپسند است، زیرا بر این بازشناسی اشتباه استوار است که قدرت فی نفسه گشودگی و امکانات را تضمین می کند. عدم تقارن ایجاد شده توسط سلطه علیه این گشودگی و امکانات عمل می کند و بنابراین مقاومت را برمی انگیزد و به آن اعتبار می بخشد.
بطور خلاصه، با وام گیری از زبان نیچه ایی فوکوی متاخر، نکته ی اساسی در مورد نقد، تشدید زندگی و امکانات افراد به منظور فراهم کردن فضایی برای آنان در جهت خلق خود همچون اثری هنری است. آن ها ممکن است در این بازآرایی موفق نشوند، اما این شکست را تنها بایست به خودشان مرتبط دانست و نه سلطه ی اجتماعی. بنابراین، ازآنجایی باید در مقابل سلطه مقاومت کرد که سلطه دامنه ی امکانات گشوده شده بر روی عاملان را محدود می کند. از این جهت است که فوکو، اتوس فلسفی خود را بواسطه ی در معرض قرار گیری و به چالش کشیدن ستم تعریف می کند. نقطه ی مقاومت انتقادی فوکو این است که هرآنچه را که لازم است باید انجام داد تا اطمینان حاصل کرد که بازی های قدرت با حداقل سلطه به انجام می رسند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)