در نوشته زیر سعی میکنم از اهمیت شرکت کردن ایرانیان خارج از کشور بر علیه جمهوری اسلامی  بنویسم.

وظیفه ی تک تک ایرانیان خارج از کشور است که در تجمعات بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شرکت کنند و صدای آن ها باشند. حضور در تجمعات به مردم معترض داخل کشور این احساس دلگرمی را میدهد که ایرانیان خارج از کشور به فکر مردم داخل کشور هستنند و صدای آن ها را به جهانیان میرسانند. اگر بتوانیم به صورت  مستمر بر علیه این رژیم تجمع کنیم، آن گاه میتوانیم حرکت های بزرگتری را نیز انجام بدهیم. به عنوان مثال آگاه سازی مردم های کشور های دیگر از آن که چه که در ایران میگذرد. بسیاری از مردم های کشور های دیگر نمیدانند در ایران چه میگذرد اگر آن ها را آگاه کنیم که مردم ایران تحت ظلم هستند و در هر اعتراض بر علیه رژیم کشته های فراوانی را میدهیم، آنان نیز با ما همکاری میکنند و به سیاستمداران کشورشان فشار میاورند تا رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. اگر ما به حرکت های خود ادامه دهیم به کشور های دیگر نشان خواهیم داد، که ما خواهان این رژیم نامشروع نیستیم. کلید براندازی این رژیم در گروی حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم داخل از کشور است.

از دیگر نکات مهمی که ما در تجمعاتمان باید به آن بپردازیم، پایمال شدن حقوق زنان است. در ایران اساسا قانون بر علیه زنان است، و زنان تحت آزار شدیدی هستند. از حجاب اجباری باید گفت ، که ایران جزو محدود کشور هایی است، که حجاب در آن اجباری است و زنان باید همیشه حجاب داشته باشند، از اجازه نداشتن رفتن زنان به استادیوم و از دیگر تبعیض ها باید گفت تا جامعه جهانی واکنش شدید تری را بر علیه این رژیم انجام دهد. برابری حقوق مرد و زن از مهم ترین رکن های جامعه آزاد است که متاسفانه در ایران به هیچ وجه رعایت نمیشود.

همچنین نباید فراموش کنیم که از پایمال شدن حقوق اقلیت های مذهبی دفاع کنیم، باید از حقوق یهودیان،مسیحیان، و همچنین بهاییان بگوییم. باید از زندانیان سیاسی که در زندان های ایران تحت شکنجه هستند گفت. از آمار وحشتناک اعدام نیز باید نوشت.

به امید آزادی ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)