روانکاوی کوری ساختاری نقادان «بوف کور»! یا چرا نقادان به کوری بوف دچار می شوند!

زیرا جرات نمی کنند با «حقیقت هولناک و رهایی بخش» بوف کور مواجهه بشوند! نقد ذیل هم منظری نو و دوباره به این تاویل من از بوف کور است که بوف کور هدایت نمایانگر «بن … ادامه خواندن روانکاوی کوری ساختاری نقادان «بوف کور»! یا چرا نقادان به کوری بوف دچار می شوند!