مقام ارنست کاسیرر در فلسفۀ علم

یکی از بهترین فیلسوفان یا فلسفه‌ورزان بزرگ که می‌تواند دو سنت تحلیلی و قاره‌ای را به هم پیوند دهد بی‌گمان کاسیرر است.