پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!

مقدمه: شرایط فوق العاده و بحران بی سابقه ای که همه گیری ویروس و بحران سلامتی بر جهان تحمیل کرده است و پی آمدهای بزرگ اقتصادی وسیاسی آن، تلاش های زیادی را در مقیاس جهانی … ادامه خواندن پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!