” کلید واژه ” حق اپوزیسیون برای ارتباط با کشورهای خارجی و در اینجا از ” آمریکا ” در حالتیکه ایرانیان همکار آمریکا از هیچ امکانی در داخل برای کشاندن معترضین بر خورد دار نیستند ، همان رمز التماس برای برخورد نظامی با ” ج.ا.” و حمله به ” مام وطن ” است که ایرانیان ارتزاق کنند ه از سیاست ، هنوز هم با بی شرمی تمام آنرا توجیه می کنند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)