رانتخواران همان کفتارهای جوامع انسانی هستند ، منتظر می شوند تا نقطه ضعف ویا بحرانی در روابط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هویدا شود تا اینان با هیاهوو ادعای خدمت به خلق و مردم به سوء استفاده شخصی پرداخته ، کیسه خود پر کنند و مال و منالی جمع کنند و بعد که آبها از آسیاب افتاد ، عطای سیاست را به لقایش بخشیده دست از ادعاهای خدمت به مردم و وطن دست بکشند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)