نامه جمعی در اعتراض به حکم‌های صادرشده در مورد ۱۴ نفر نویسنده بیانیه خواهان استعفای رهبر و برگزاری انتخابات آزاد

اینجانبان امضاکنندگان این بیانیه، از حاکمان کشور میخواهیم دست از تهدید و ارعاب آزادیخواهان ایران برداشته، نامبردگان را که گناهی جز آگاهی و آزادیخواهی ندارند، فورا آزاد کنند؛ در غیر اینصورت مسئول مستقیم فجایعی هستند که برای آنان رخ دهد.