آه… عشق من

رعنای ِ سرخ جامه، گلبانگِ انقلاب! می آیی …؟ آنک منم پیرانه سر، چون خاک ِ خشک ِ تشنه ی باران، بر آستانه درگاه منتظر!