من و امام موسی صدر /بخش سوم

دستآویزی به نامِ “اوامرِ ملوکانه”   آقای قدر که از بدو ورودش به لبنان، نگاه خصمانه‌اش را نسبت به من آشکار ساخته بود، چنانکه رفت، بعد از دو ماه و اندی هم که مرا به … ادامه خواندن من و امام موسی صدر /بخش سوم