داستان کوتاه: عروسک

آقا رضا، راننده‌ای بود سی و چهار پنج ساله، به قامت متوسط، هیکلی متوسط و شکمی بر آمده، طوری که به راحتی نمی‌توانست دکمه‌های کتش را ببندد؛ صورتی داشت آبله‌گون، دماغی عقابی، و موهای پرپشت … ادامه خواندن داستان کوتاه: عروسک