علیرضا مناف‌زاده: مفهوم ایران − دو وبینار

«نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران» و «ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی»