نگاهی بر درهای لغزنده انقلاب بهمن

“ اینگونه نوع نگاه و با دیگر آلترناتیو ها و بدیل ها به تاریخ نگریستن و آنها را وارد وجدان تاریخی کردن، نه تنها ما/انسانها  را از نگاهی جبری به تاریخ رها می کند، بلکه، … ادامه خواندن نگاهی بر درهای لغزنده انقلاب بهمن