چارت سازمانی مصوب شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان ششم)

در دنیای امروز تغییرات و تحولات شتاب بسیاری یافته است و در برابر این شتاب دنیای مدرن تشکل‌های سیاسی برای تداوم کارآیی و پویایی نیاز است خود را با ابزار، لوازم و ملزومات زمان همگام و همساز نمایند.
از اینرو جبهه ملی که از دیر‌پای‌ترین تشکل‌های سیاسی ایران می‌باشد و همواره نقش تعیین کننده‌ای در تحولات و ساخنار نظام سیاسی ایران داشته است برای تداوم نقش آفرینی خود در فضای سیاسی و تغییر و تحولات کشور ضرورت نوسازی ساختاری را در خود احساس و با تشکیل یک کار گروه نسبت به تغییر ساختار نشکیلاتی اقدام نمود؛ این ساختار جدید که ساختاری پویا و بر اساس اندیشه و نظمی دموکراتیک طراحی گردیده است در آخرین نشست شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) مورد بررسی و به اتفاق آرای حاضرین هموند شورای مرکزی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

لازم به گفتن است که دفتر مردم‌داری جبهه ملی ایران (سامان ششم) به آدرس Email: 6thirannf@gmail.com به عنوان تنها مرجع ارتباطی شناخته شده و بیانیه‌ها و دیدگاه‌های منتشر شده فقط از این طریق و رسانه‌های اعلام شده مورد تأیید می‌باشد.

مواضع رسمی و سیاست‌گذاری‌های جبهه ملی ایران تنها از طریق رسانه‌های مورد تایید به آگاهی هموندان و هواداران رسانده خواهد شد و موارد انتشار یافته به نام جبهه ملی ایران(سامان ششم) در رسانه‌های دیگر تحت هر عنوان مورد تایید جبهه ملی ایران نمی‌باشد.

جبهه ملی ایران – سامان ششم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)