آیا پس از پایان رژیم کنونی ایران یک نظام دموکراتیک جایگزین آن خواهد شد؟

اعتراضات و ناارامیهای کنونی در ایران جدی ترین تهدید علیه جمهوری اسلامی از زمان استقرار ان در سال ۱۹۷۹ بوده است.  ملت ایران خسته از دورویی و ریاکاری ، فساد و خشونت رژیم ، شجاعانه خوهان پایان دادن به نظام کنونی اند. ایا انها موفق خواهند شد؟