یک فعال سیاسی کرد با هویت ”هادی ممندی“ کە در سال ٢٠١۵ بە کشور فنلاند پناهندە شدە بود، پس از ۴ سال درخواست پناهندگیش از سوی ادارە مهاجرت این کشور رد شدە و حکم دیپورت اجباریش بە ایران صادر شدە است.

هادی ممندی از اعضای حزب دمکرات کردستان (حدک) می باشد و در نامەای کە از سوی پلیس فنلاند بە وی رسیدە آمدە است، در تاریخ تعین شدە خود را بە پلیس محلی معرفی نماید، در غیر این صورت پلیس اقدامات فوری را جهت دیپورت وی بە ایران بە مرحلە اجرا خواهد گذاشت.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت فنلاند، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)