یک گزارش ناتمام − تلاش برای رمزگشایی از معمای انقلاب ایران

رضا جاسکی − پس از شوک اولیه صاحب‌نظران، مقالات و کتاب‌های بسیاری در مورد انقلاب ایران در سراسر جهان منتشر شد. برخی از عقاید رایج در مورد انقلاب مورد جرح و تعدیل قرار گرفتند و نظرات بسیار متنوع و بدیعی در مورد علل انقلاب مطرح شد. چگونه می‌توان نظرات متفاوت چهل سال گذشته را جمع‌بندی کرد؟