چپ نو و اسپینوزا: دلایل روی‌آوری نومارکسیست‌ها و پسامارکسیست‌ها به اسپینوزا

موسی اکرمی − خوانش اسپینوزا از سوی طیف مارکسیستی اندیشه‌ورزان غربی نسبت به دیگران از کمیت و تنوع کیفی بیشتر برخوردار بوده است. این خوانش در ایران نیز، عمدتاً به صورت در ترجمه، بازتاب خاص خود را داشته است.